Pomoc prawna Kraków

Kancelaria reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądem, sporządza i opiniuje umowy, zajmuje się również dochodzeniem roszczeń z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań oraz windykuje należności.